Интернационален собир на моделари и размена на искуства од ревијален вид со презентација на радио контролирани воздухопловни модели  – МАЈФЛАЈ –  Стенковец , Скопје, Македонија.

 

Настан од отворен карактер на кој ќе се промовираат сите категории на радио контролирани модели, ќе се презентираат достигнувањата на македонските моделари и пилоти, ќе се споделат нивните искуства, но и ќе се разменат со искуствата на интернационални моделари и пилоти учесници во натпреварувачки и ревијални собири од интернационален карактер.

 

ВИЗИЈА: Да се промовира бенефитот и уникатноста на радио контролираното моделарство како спорт и хоби и да се прошират и зацврстат долгорочните врски со интернационални и регионални клубови и нивните членови.

 

МИСИЈА: Да се овозможи и направи пристапно уникатно искуство на сите обожуватели на овој атрактивен спорт и хоби кој воедно носи и бројни придобивки во креирање на здрави навики и стил на здрав живот преку престој во природно опкружување со што крајно и се стекнуваат врски и вмрежување со луѓе со слични интереси преку лична, клубска промоција, но и промоција на матичната земја.    

 

ВРЕМЕ: 11-12 Мај 2019 ( Сабота и Недела ) 11:00 -  18.00

МЕСТО: Спортски аеродром Стенковец – Бразда LW 75

International revue meeting of the Modellers and exchange of the experiences with presentation of the radio controlled aircraft models – MAJ FLAJ – Stenkovec, Skopje, Macedonia.

 

The event is open to public where all categories of the radio controlled aircraft models will be promoted, the achievements of the Macedonian modellers and pilots will be presented, the experiences will be shared, the exchange of the experiences of the international modellers and pilots and their achievements of the international competitions will be presented.

 

VISION: To make the radio controlled aero sports one of the most recognizable sport and hobby in the region and strength the long term relation with International and Regional Clubs and their members.

 

MISSION: To deliver an unique experience for all those passionate about extraordinary sports and hobbies while promoting the healthy life style benefits of it as well as enhancing the country's international profile with a main goal of becoming one of the best international RC aero sport events in the field

    

TIME: 11-12 May 2019 ( Saturday & Sunday ) 11:00 -  18.00

PLACE: Sport Airport Stenkovec – Brazda LW 75

© 2019 by  MAJ FLAJ.